Uvajanje digitalnega radia

Svet za radiodifuzijo podpira razvoj prizemne digitalne radijske platforme v Republiki Sloveniji (digitalni radio). Poleg opisanih aktivnosti ima Svet na podlagi 104.a člena Zakona o medijih tudi formalno vlogo pri javnih razpisih za podelitev pravic razširjanja radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki (podaja soglasja k pogojem in merilom ter obrazloženega predloga izbire ponudnikov).

Svet je na svoji 5. redni seji v septembru 2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno oddajanje. Sklep je dostopen na tej povezavi (sklep 3).

Na svoji 9. redni seji v januarju 2018 je Svet potrdil tudi dopis prodajalcem avtomobilskih vozil, v katerem jih je pozval, naj v avtomobilih prodajajo izključno radijske sprejemnike, ki podpirajo sprejem v standardu DAB+. Dopis je dostopen na tej povezavi.

V svojem letnem poročilu za obdobje 2017/2018 (strani 8-11) se je Svet podrobno opredelil do vprašanja digitalnega radia ter njegovega pomena za prihodnost radia in medijev nasploh.

Na svoji 23. redni seji v marcu 2019 je Svet sprejel sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo v povezavi s pripravo novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) podal priporočila v zvezi z digitalno radiodifuzijo.

Na svoji 31. redni seji v novembru 2019 je Svet Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (agencija) na predlog (sklep 3/3) svoje delovne skupine za področje radia podal predlog za zvišanje minimalnega standarda razširjanja na digitalnem omrežju R1.

Na isti seji je Svet sprejel tudi sklep (3/2), da bo aktivno pristopil k reševanju problematike vstopanja radijskih programov s statusom lokalnega programa posebnega pomena na digitalno platformo. Temo je nadalje Svet izpostavil v svojem letnem poročilu za obdobje 2018/2019 (III. poglavje, 2. točka podpoglavja D.) ter jo predstavil Državnemu zboru in Državnemu svetu. Sicer je znaten del celotnega podpoglavja D. Radijski trg namenjen ravno digitalnemu radiu.

Na svoji 34. redni seji v februarju 2020 se je Svet seznanil z napredkom glede postavljanja digitalnih radijskih oddajnikov v cestnih predorih.

Na svoji 35. redni seji v marcu 2020 je Svet potrdil besedilo skupnega dopisa (na pobudo agencije), s katerim so bili razni deležniki obveščeni o pomenu vgradnje digitalnih radijskih sprejemnikov v nove avtomobile, agenciji pa je podal tudi mnenje glede ciljev, ki bi jih bilo potrebno zasledovati pri podeljevanju novih digitalnih radijskih pravic na območju Ljubljane. Sklepa sta razvidna iz zapisnika seje.