Svet za radiodifuzijo

ZAPISNIK 47. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 18. marca 2021, ob 16. uri, in je potekala v obliki videokonference

 

Sklep 1:
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 47. redne seje Sveta za radiodifuzijo z naslednjima spremembama:
-    z dnevnega reda se umakne točka »4. Dopolnilni predlogi Sveta k Strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025 – obravnava«;
-    točke 5. do 10. iz sklica postanejo točke 4. do 9.

Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

Potrjeni dnevni red 47. redne seje:
1.    Določitev dnevnega reda 47. redne seje Sveta – predlog v sprejem
2.    Potrditev zapisnika 46. redne seje Sveta – predlog v sprejem
3.    Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava
4.    Vloga družbe Ovčina d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa TV 8, družbi TV 8 d.o.o. – v predhodno mnenje
5.    Vloga družbe NTV24.si d.d. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program 1. Nova24TV – v predhodno mnenje
6.    Vloga družbe Radio Pro 1 d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Krvavec; ENA KR – v predhodno mnenje
7.    Vloga družbe SK Media d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi Radio Pohorje d.o.o. – v predhodno mnenje
8.    Vloge družbe Radio Center d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Center 7, Center 8, Center 9, Center 10 in Center 11 – v predhodno mnenje
9.    Razno

 

Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 46. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.

 

Sklep 3:
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z dopisom radijskega izdajatelja, ki se nanaša na pridobitev FM radijske frekvence na Svetem Križu za Radio Center Koroška. Svet za radiodifuzijo dopis izdajatelja posreduje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter jo prosi, da poda pojasnila glede predmetne zadeve oziroma odgovori na navedbe izdajatelja ter jih posreduje Svetu za radiodifuzijo.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je prejel dopis radijskega izdajatelja, iz katerega izhaja, da naj bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) izdajatelju programa Radio Center Koroška zaradi razdružitve Time-sharing-a frekvence na Plešivcu, ki si jo je izdajatelj delil z izdajateljem programa Radio Velenje, brez izvedbe javnega razpisa podelila drugo, podobno frekvenco. Svet je s strani agencije prejel določena pojasnila glede predmetne zadeve, vendar meni, da bo bolj celovito pisno pojasnilo lahko pripravila sama agencija, pri čemer naj agencija pojasnila predloži Svetu, ta pa jih bo posredoval izdajatelju.

 

Sklep 4:
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s pojasnili družbe Ovčina d.o.o. glede razlogov za pridobitev deleža v izdajatelju televizijskega programa TV 8, družbi TV 8 d.o.o., poslovnih načrtov z izdajateljem ter doseganja prevladujočega položaja na trgu.
Svet za radiodifuzijo daje Ministrstvu za kulturo pozitivno predhodno mnenje k izdaji soglasja vložniku za pridobitev deleža v izdajatelju TV 8 d.o.o.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je od Ministrstva za kulturo dne 16. 2. 2021 prejel vlogo družbe Ovčina d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, za  pridobitev deleža v izdajatelju TV 8 d.o.o.
Svet je vložnika v skladu z ustaljeno prakso pozval k podaji dodatnih pojasnil. Vložnik je v svojem odgovoru med drugim pojasnil, da v medijskem svetu še nima investicij, imajo pa namen povečati razširjenost programa in s tem povečati dohodke in dobiček.
Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki za podajo soglasja k nameravani pridobitvi deleža, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.   

 

Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti družbi NTV24.si d.d. za televizijski program 1. Nova24TV.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) dne 16. 2. 2021 prejel vlogo družbe NTV24.si d.d., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program 1. Nova24TV. Iz dopisa agencije št. 38161-94/2020/4 izhaja, da je agencija  s strani vložnika dne 15. 12. 2020 prejela popolno vlogo ter da vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki glede izdaje novega dovoljenja izdajatelju, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

 

Sklep 6:
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s pojasnili izdajatelja Radio Pro 1 d.o.o. glede razlogov za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Krvavec; ENA KR.
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Krvavec; ENA KR, izdajatelja Radio Pro 1 d.o.o., na družbo RMA INVEST d.o.o.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) dne 16. 2. 2021 prejel vlogo izdajatelja Radio Pro 1 d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljubljana, za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Krvavec; ENA KR. Iz dopisa agencije št. 38161-3/2021/2 med drugim izhaja, da vloga vložnika vsebuje zahtevane sestavine iz 8. člena Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti ter da družba RMA INVEST d.o.o. izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. Svet je sedanjega izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da pojasni razloge za prenos dovoljenja. Izdajatelj je pojasnil, da bo družba, na katero prenaša dovoljenje, v večjem obsegu ustvarjala svoj ločen radijski program.
Svet je glede na vlogo in pojasnila vložnika ter druge razpoložljive podatke ocenil, da ne obstajajo zadržki glede prenosa, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

 

K točki 7 vsebinski sklep ni bil sprejet, odločanje je bilo prestavljeno na naslednjo sejo Sveta.

 

Sklep 8:
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti družbi Radio Center d.o.o. za radijske programe Center 7, Center 8, Center 9, Center 10 in Center 11.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet)  je od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) dne 3. 3. 2021 prejel pet vlog družbe Radio Center d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Center 7, Center 8, Center 9, Center 10 in Center 11. Iz dopisov agencije št. 38161-18/2021/4, št. 38161-19/2021/4, št. 38161-20/2021/4, št. 38161-21/2021/4 in št. 38161-22/2021/4 izhaja, da je agencija  s strani vložnika dne 24. 2. 2021 prejela popolne vloge za vse radijske programe ter da vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenj.  
Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki glede izdaje novih dovoljenj izdajatelju, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

 

K točki 9 so bili sprejeti standardni sklepi.


Celoten zapisnik 47. redne seje je dostopen TUKAJ.

Zapisnik 47. redne seje Sveta za radiodifuzijo je bil potrjen na 48. redni seji 22. aprila 2021.

 

 

49. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 20. maja 2021.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 49. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 48. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Prijave kršitev v televizijskih programih - obravnava
  4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava
  5. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava
  6. Razno

Sklic seje lahko najdete na tej povezavi.

Udeležba zainteresirane javnosti na seji ne bo mogoča. Javnost bo o poteku seje in sprejetih sklepih seznanjena na običajen način.

Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana
T: (0)1 583 63 00 | E: srdf.box@akos-rs.si | www.srdf.si | Facebook
Odjava od novic