Svet za radiodifuzijo

36. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 23. 4. 2020. Seja se bo izvedla v obliki videokonference.

Celoten sklic bo na tem mestu dostopen po 13. 4. 2020.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način. 

Delovanje radiodifuznih medijev v času epidemije

Svet za radiodifuzijo se je na svoji 3. izredni seji 16. 3. 2020 seznanil z dopisom Združenja radiodifuznih medijev pri GZS-Medijski zbornici ter v zvezi s tem sprejel sklep. 

Besedilo sklepa je dostopno TUKAJ.

ZAPISNIK 3. izredne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v ponedeljek, 16. marca 2020, in je potekala v korespondenčni obliki

 

Sklep 1:
V sklicu predlagani dnevni red 3. izredne seje Sveta za radiodifuzijo se razširi z novo 3. točko z naslovom »delovanje radiodifuznih medijev v času epidemije – obravnava«, dosedanja 3. točka pa postane 4. točka. Takšen dnevni red se potrdi. 

Potrjeni dnevni red 3. izredne seje: 
1.    Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
2.    Vloge družbe  Media Broadcast d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport – v predhodno mnenje
3.    Delovanje radiodifuznih medijev v času epidemije – obravnava
4.    Razno
 

Sklep 2:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti družbi Media Broadcast d.o.o. za televizijske programe Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport. 
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 27. 2. 2020 prejel vlogo družbe Media Broadcast d.o.o., Na Korošci 15, 1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport. Iz dopisov agencije št. 38161-48/2020/4, 38161-49/2020/4 in 38161-50/2020/4 izhaja, da je agencija  s strani vložnika dne 26. 2. 2020 prejela popolne vlogo ter da vložnik izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenj.  
Svet se je seznanil tudi z dodatnimi dokazili pooblaščenca vložnika, iz katerih izhaja, da je družba Arena Channels Group d.o.o izdajatelj programov Arena Sport v Srbiji ter da je vložniku podelila pravico uporabe blagovne znamke Arena Sport in Arena eSport ter pravice predvajanja tekem NBA lige in ABA lige na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerih je Svet ocenil, da ne obstajajo pomisleki glede izdaje mnenja bodočemu izdajatelju. 
Na podlagi navedenih ugotovitev je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa. 

 

Sklep 3:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil z dopisom Združenja radiodifuznih medijev glede upoštevanja izrednih razmer v času trenutne epidemije. 
Svet meni, da izdajatelji radiodifuznih medijev v času izrednih razmer ne bi smeli trpeti negativnih posledic, ki bi izhajale iz morebitnega neupoštevanja obveznosti, ki jih imajo ti mediji na podlagi zakonskih obvez, predvsem glede izpolnjevanja kvot, obvez iz dovoljenj za izvajanje dejavnosti ter obvez iz naslova javnega sofinanciranja programskih vsebin, v kolikor izdajatelji teh obvez iz utemeljenih razlogov ne morejo izpolnjevati.
Ob tem pa Svet meni, da morajo mediji v trenutnih razmerah, kolikor je to le mogoče, izvajati svoj primarni namen, to je na objektiven in jasen način ter čim pogosteje informirati uporabnike glede vseh relevantnih dejstev na način, ki bo dajal uporabnikom točne in koristne podatke ter ne bo ustvarjal zmede ali panike.
 

K točki 4. je Svet sprejel sklep, da se naslednja, 35. redna seja, sklicana na dan 26. 3. 2020 ob 16. uri, ter pripravljalni sestanek nanjo izvedeta v obliki videokonference.

 

Celoten zapisnik 3. izredne seje je dostopen TUKAJ.


Zapisnik 3. izredne seje Sveta za radiodifuzijo je bil potrjen na 35. redni seji 26. marca 2020.

 

ZAPISNIK 34. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 27. februarja 2020, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani

 

Sklep 1:
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 34. redne seje Sveta za radiodifuzijo.

Potrjeni dnevni red 34. redne seje: 
1.    Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
2.    Potrditev zapisnika 33. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
3.    Vloge za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženjih izdajatelja radijskega programa Radio HIT, družbi HIT FM d.o.o., in izdajatelja radijskega programa Radio Capris, družbi Radio Capris d.o.o. – v predhodno mnenje
4.    Vloga družbe BML d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi B.&B. BELNA d.o.o. – v predhodno mnenje
5.    Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane – v soglasje
6.    Vloga družbe NOVICE d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Rogla – v predhodno mnenje
7.    Razvoj digitalnega radia v Sloveniji – obravnava
8.    Obravnava letnega poročila Sveta za obdobje 2018/2019 v Državnem svetu – poročilo predsednika
9.    Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
10.    Razno

 

Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 33. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu. 
 

Sklep 3/1: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s pojasnili prevzemnikov AZ INVEST d.o.o. in RADIO OBALA d.o.o. glede razlogov za  pridobitev deležev v izdajatelju radijskega programa Radio HIT, družbi HIT FM d.o.o., in izdajatelju radijskega programa Radio Capris, družbi Radio Capris d.o.o., poslovnih načrtov z izdajateljema ter doseganja prevladujočega položaja na trgu. Svet za radiodifuzijo se je seznanil tudi z dopisom pooblaščenca tretje osebe, ki zatrjuje, da je upravičena do 100 % deležev v obeh izdajateljih ter da ima v zvezi s tem odprte sodne zahtevke. 
Svet za radiodifuzijo daje Ministrstvu za kulturo začasno predhodno negativno mnenje k izdaji soglasij za pridobitev deležev v obeh izdajateljih za oba navedena prevzemnika ter tudi za vse morebitne bodoče prevzemnike, do trenutka, ko bo odpravljena pravna negotovost, povzročena z zahtevki tretje osebe.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je od Ministrstva za kulturo prejel vloge družb AZ INVEST d.o.o., Visole 95, 2310 Slovenska Bistrica, in RADIO OBALA d.o.o., Cesta na Markovec 55, 6000 Koper, za izdajo soglasij za pridobitev 100 % deležev v izdajateljih HIT FM d.o.o. in Radio Capris d.o.o. Svet je oba vložnika tudi pozval k podaji dodatnih pojasnil glede razlogov za pridobitev deležev v izdajateljih in poslovnih načrtov v zvezi z izdajateljema oziroma njunima radijskima programoma ter glede doseganja prevladujočega položaja prevzemnika in z njim povezanih oseb na oglaševalskem trgu oziroma v medijskem prostoru. Oba vložnika sta svoja pojasnila tudi podala. Svet na tem mestu navedb, ki sta jih vložnika podala v svojih pojasnilih, ne navaja ter se do njih ne opredeljuje, saj za odločanje v predmetni zadevi zaenkrat niso relevantna. 
Poleg tega je bil Svet s strani Ministrstva za kulturo izrecno naprošen, da se pri odločanju o vlogah AZ INVEST d.o.o. opredeli do povezav z Zavodom za razvoj neodvisnega radia, v zvezi s tem je prejel tudi poziv tretje osebe (pri tem ne gre za isto tretjo osebo kot je omenjena v izreku tega sklepa), da naj upošteva to povezavo, izrecno tudi pri izračunu pokritosti. Svet je prevzemnika izrecno pozval, naj se opredeli tudi do tega vprašanja, kar je prevzemnik tudi storil, vendar pa tudi teh navedb Svet tu ne navaja ter se do njih ne opredeljuje, saj za odločanje v predmetni zadevi zaenkrat niso relevantna. 
Pri izdaji mnenja se je Svet naslonil predvsem na dopis pooblaščenca tretje osebe, ki je omenjena v izreku tega sklepa. V dopisu je pooblaščenec opisal trenutni pravni položaj v zvezi z lastništvom družb HIT FM d.o.o. in Radio Capris d.o.o. Svet ocenjuje, da je glede na pojasnila pooblaščenca nastalo stanje pravne negotovosti v zvezi z lastništvom navedenih izdajateljev ter da obstaja določena verjetnost, da bi s podajo soglasja za pridobitev deleža v obeh izdajateljih pristojni organi lahko pripomogli k temu, da bi nastala nepovratna škoda dotični tretji osebi. Zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa. 

Sklep 3/2:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s pojasnili pooblaščenca tretje osebe, ki zatrjuje, da je upravičena do 100 % deležev v izdajateljih HIT FM d.o.o. in Radio Capris d.o.o. ter da ima v zvezi s tem odprte utemeljene sodne zahtevke. Svet obvešča pooblaščenca omenjene tretje osebe, da je na 34. redni seji sprejel začasno predhodno negativno mnenje do trenutka, ko bo odpravljena pravna negotovost, povzročena z zahtevki omenjene tretje osebe.
Ne glede na to pa Svet opozarja, da stanje pravne negotovosti ne more trajati nesorazmerno dolgo časa, kar bi lahko povzročilo škodo drugim vpletenim osebam, zato pričakuje, da bo tretja oseba, ki ima odprte zahtevke, čimprej pridobila ustrezna zavarovanja, npr. začasno odredbo sodišča, ter o tem Svet tudi ažurno obvestila. 
 

Sklep 4: 
Svet za radiodifuzijo ne sprejema mnenja glede pridobitve deleža v izdajatelju radijskega programa Radio Pohorje, gospodarski družbi B.&B. Belna d.o.o., s strani družbe BML d.o.o., saj meni, da je potrebno za odločanje v predmetni zadevi pridobiti dodatne podatke. Svet za radiodifuzijo predlaga Ministrstvu za kulturo, da kot pristojni organ za odločanje v predmetni zadevi od vložnika pridobi dodatne podatke o morebitni povezanosti vložnika oziroma njegove ustanoviteljice in zakonite zastopnice z Radiem 1.  
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je od Ministrstva za kulturo dne 16. 1. 2020 prejel vlogo družbe BML d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, 1000 Ljubljana, za izdajo soglasja za pridobitev 100 % deleža v izdajatelju B.&B. Belna d.o.o. Svet je bil s strani Ministrstva za kulturo izrecno naprošen, da se pri odločanju opredeli tudi do povezav vložnika z družbo Radio Radlje d.o.o. oziroma posredno do povezanosti z regionalno radijsko mrežo Radio 1. Poleg tega pa je Svet tudi sam preko zapisov na spletu zaznal, da morda obstaja določena povezava med edino družbenico in zakonito zastopnico vložnika z Radiem 1, predvsem v smislu verjetnosti obstoja usklajenega poslovanja po 1. odstavku 57. člena ZMed.  
Svet je k podaji dodatnih pojasnil glede razlogov za pridobitev deleža v izdajatelju in poslovnih načrtov v zvezi z izdajateljem oziroma njegovim radijskim programom ter glede doseganja prevladujočega položaja prevzemnika in z njim povezanih oseb na oglaševalskem trgu oziroma v medijskem prostoru, izrecno tudi za pojasnila glede zgoraj omenjenih povezav, pozval tudi vložnika. Vložnik se na poziv Sveta do 34. redne seje ni odzval. 
Svet glede morebitne povezanosti vložnika z družbo Radio Radlje d.o.o. ugotavlja, da na podlagi dopisov Agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki jih je posredovalo ministrstvo, ni možno ugotoviti neposredne povezave med vložnikom ter subjekti, povezanimi v sklopu radijske mreže Radio 1. Vendar Svet ob tem izrecno opozarja, da je o praktično identični vlogi istega vložnika odločal že v letu 2019, ko je ministrstvu podal pozitivno predhodno mnenje, vendar pa je bil postopek pridobivanja soglasja kasneje ustavljen, kasneje pa je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS podal pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za radijski program Radio Brezje z družbe B.&B. Belna d.o.o. na družbo Radio Radlje d.o.o. 
Vsa navedena dejstva po mnenju Sveta lahko predstavljajo določene indice o povezavah med posameznimi družbami ter jih je potrebno upoštevati pri nadaljnjih postopkih. Vendar pa Svet nima na razpolago pooblastil za pridobivanje podatkov, na podlagi katerih bi se lahko povsem opredelil do morebitnih opisanih povezav. V skladu z navedenimi ugotovitvami je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
 

Sklep 5: 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve soglasje k pogojem in merilom za javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo je dne 13. 2. 2020 od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS prejel v potrditev predlog pogojev in meril za zadevni javni razpis. Glede na namen, za katerega naj bi se razpis izvedel, se Svet strinja s predlogom pogojev in meril, ki jih je predlagatelj tudi ustrezno obrazložil. 
 

Sklep 6: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Rogla, izdajatelja NOVICE, d.o.o., na družbo RADIO ROGLA d.o.o. 
Obrazložitev:
Svet je od AKOS-a dne 13. 2. 2020 prejel vlogo izdajatelja NOVICE, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice, za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Rogla. Iz dopisa AKOS-a med drugim izhaja tudi, da vloga vložnika vsebuje zahtevane sestavine iz 8. člena Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti ter da družba RADIO ROGLA d.o.o. izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
Svet je izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da naj pojasni razloge za prenos dovoljenja. Izdajatelj je v odgovoru, ki ga je Svet prejel 20. 2. 2020, med drugim navedel določene strukturne razloge za reorganizacijo poslovanja radia, pri čemer bo kontinuiteta delovanja zagotovljena. Po preučitvi vse prejete dokumentacije ter seznanitvi s pojasnili izdajatelja je Svet prišel do zaključka, da, v kolikor so navedeni razlogi za prenos dovoljenja resnični, ne obstaja utemeljen razlog proti želenemu prenosu, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
 

Sklep 7: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z načrti RTV Slovenija in DARS glede postavljanja digitalnih radijskih omrežij v cestnih predorih. Svet pozdravlja napredek na tem področju in se nadeja nadaljnjemu razvoju. 
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je temo postavitve digitalnih radijskih omrežij v cestnih predorih izpostavil že v svojem letnem poročilu za obdobje 2018/2019. Ker se je Svet želel seznaniti s predmetnim področjem, je predstavnika RTV Slovenija in DARS povabil tudi na skupni sestanek. Predstavnika sta pojasnila, da je dosežen dogovor, da se bo v letu 2020 izvedel pilotni projekt digitalnega oddajanja v predoru Šentvid, ki je primeren poligon za testiranje tako tehničnih rešitev kot primernega načina obveščanja uporabnikov oziroma zagotavljanja varnostnih standardov. 
Svet bo napredek na tem področju podrobno spremljal tudi v  bodoče. 
 

Sklep 8: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s poročilom predsednika Sveta, ki se je udeležil obravnave letnega poročila Sveta za obdobje  2018/2019 na Državnem svetu. Svet ugotavlja, da je pripravljeno poročilo naletelo na zelo pozitiven odziv pri članih pristojne komisije Državnega sveta, ki so prepoznali več aktualnih tem, ki jih izpostavlja Svet. 
 

Sklep 9: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) v povezavi z aktualno problematiko v povezavi s pridobitvijo pravic za prenos tekem evropskega prvenstva v nogometu 2020 in kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu 2022 meni naslednje: 
-    seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki ga je Vlada RS na predlog Sveta potrdila 31. 1. 2019, je veljaven ter zavezuje vse izdajatelje;
-    morebitne kršitve določb 34. člena ZAvMS je potrebno ugotavljati v času predvajanja posameznega dogodka, upoštevajoč okoliščine v času prenosa; 
-    Svet pri reševanju zadevne problematike zasleduje samo javni interes, kar v prvi vrsti pomeni, da bodo lahko gledalci spremljali predmetni dogodek v okviru in na način, ki ga določa zakon. Svet zato pričakuje od deležnikov, da bodo odpravili vzroke, zaradi katerih bi bil lahko zakon kršen, večjemu številu gledalcev pa bi bile s tem kršene njihove zakonske pravice. V primeru morebitnih kršitev pričakuje ustrezno ukrepanje s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, v nasprotnem primeru pa bo Svet sam podal predlog za nadzor nad potencialnim kršiteljem. 
Obrazložitev: 
Svet se je preko medijev seznanil s tem, da naj bi prišlo do odkupa pravic za prenos tekem evropskega prvenstva v nogometu 2020 in kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo 2022. V zvezi s tem je prejel tudi določena vprašanja s strani enega od operaterjev elektronskih komunikacij v Sloveniji. 
Svet je 21. decembra 2018 (20. redna seja) s sklepom sprejel predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos (v nadaljevanju: Seznam), kot ga opredeljuje 34.a člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Predlog je Svet poslal Vladi RS, ki ga je 31. 1. 2019 brez sprememb s sklepom potrdila. Čeprav sklep Vlade oziroma Seznam po vednosti Sveta nista bila objavljena v Uradnem listu, Svet meni, da je navedeni Seznam veljaven, kar so mu večkrat zatrdili predstavniki Ministrstva za kulturo, nazadnje na predstavitvi letnega poročila Sveta za obdobje 2018/2019 na Državnem svetu, posledično pa Seznam tudi zavezuje izdajatelje. Na Seznam so med drugim uvrščena tudi evropska prvenstva v nogometu, vendar ne vse tekme, pač pa vse tekme slovenske reprezentance (oziroma 10 tekem po izboru, če Slovenija ne sodeluje), otvoritvena tekma, polfinalni tekmi, tekma za 3. mesto in finale. Prav tako so na seznam uvrščene kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za vsa prvenstva. 
ZAvMS v 34. členu določa tudi pogoje, ki jih mora za prenos posameznih dogodkov s Seznama izpolnjevati posamezni izdajatelj televizijskega programa. Predmetni sklep Sveta ni opredelil tudi seznama (upravičenih) izdajateljev, saj se seznam izdajateljev, ki pogoje izpolnjujejo, skozi čas lahko spreminja. Ključna zakonska pogoja sta sicer dva, v grobem povzeto pa gre za neplačljivost programa in 75% pokritost prebivalstva RS. V skladu z mnenjem Sveta, ki je navedeno tudi v predmetnem sklepu, je potrebno izpolnjevanje pogojev ugotavljati v času, ko izdajatelj prenaša posamezen dogodek s Seznama. 
Svet v tem primeru ni pristojni nadzorni organ. Nasploh Svet ne vodi nikakršnih upravnih, prekrškovnih ali inšpekcijskih postopkov ter ne more neposredno odločati o pravicah in obveznostih izdajateljev oziroma jim nalagati ukrepov (v preteklosti se je Svet že opredelil, da ni organ v smislu 5. člena Zakona o upravnem postopku). Nadzor nad izvajanjem konkretnih določb 34. člena ZAvMS imajo inšpekcijske službe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Seveda pa Svet v vsakem primeru pričakuje, da bodo izdajatelji zagotovili skladnost z relevantno zakonodajo ter da pravice uporabnikov ne bodo kršene.
 

K točki 10. so bili sprejeti standardni sklepi.

 

Celoten zapisnik 34. redne seje je dostopen TUKAJ.


Zapisnik 34. redne seje Sveta za radiodifuzijo je bil potrjen na 35. redni seji 26. marca 2020.

 

Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana
T: (0)1 583 63 00 | E: srdf.box@akos-rs.si | www.srdf.si | Facebook
Odjava od novic