Svet za radiodifuzijo

ZAPISNIK 27. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 25. julija 2019, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani.

Sklep 1:
Točka 4 predlaganega sklica dnevnega reda 27. seje Sveta za radiodifuzijo se obravnava po koncu obravnave vseh drugih v sklicu predlaganih točk zaradi zagotovitve sklepčnosti Sveta.

Sklep 2:
Predlog za razširitev dnevnega reda za točke 9., 10., 11., 12., 13., tako, da točka „Razno“ postane točka 14. Potrdi se dnevni red 27. redne seje Sveta za radiodifuzijo z razširitvami.
Obrazložitev: Razširitev dnevnega reda obravnava točke 9., 10., 11., 12., 13., ki vse predstavljajo mnenja k izdaji dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti, kot jih predlaga AKOS. Svet se je za razširitev izjemoma odločil kljub preteku roka za oddajo predlogov, ker so sklepi vsebinsko neproblematični in ker bi enomesečna zamuda lahko škodovala poslovanju izdajateljev.

Potrjeni dnevni red 27. redne seje:
1.    Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
2.    Potrditev zapisnika 26. redne seje Sveta – predlog v sprejem
3.    Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava (umaknjena točka z dnevnega reda)
4.    Predlog novele Zakona o medijih (ZMed-E) v javni obravnavi - obravnava
5.    Vloga BML investicije in poslovno svetovanje d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskih programov Radio Pohorje in Radio Brezje, družbi B.&B. Belna d.o.o. – v predhodno mnenje
6.    Vloga Združenja za informiranje Savinjske doline za pridobitev dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Studio S, radijska postaja Savinjske doline – v predhodno mnenje
7.    Vloga PRO TV d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV3-M – v predhodno mnenje
8.    Vloga PRO TV d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV3-S – v predhodno mnenje
9.    Vloga družbe ISTREAM d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, izdajatelja televizijskega programa TV Petelin, za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje
10.    Vloga družbe USTREAM d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, izdajatelja televizijskega programa Golica TV, za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje
11.    Vloga družbe MYSTREAM d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, izdajatelja televizijskega programa ČARLI TV, za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje
12.    Vloga DRUŠTVA MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT, Slamnikarska cesta 1D, 1230 Domžale, za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program GEATV PLUS – v predhodno mnenje
13.    Vloga DRUŠTVA MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT, Slamnikarska cesta 1D, 1230 Domžale, za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program HIT TV 2 – v predhodno mnenje
14.    Razno

Sklep 3:
Potrdi se zapisnik 26. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.

Sklep 4:
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z javni objavljenim predlogom novele Zakona o medijih (ZMed-E). Svet se je seznanil z mnenji čim večjega števila deležnikov o predlaganih spremembah. Svoje mnenje o predlogu za dopolnitev novele zakona bo sprejel na naslednji seji v avgustu.
Obrazložitev:
Svet je svoja stališča o najbolj perečih problemih, ki potrebujejo spremembo zakonodaje, zelo jasno oblikoval v letnem poročilu, ki ga je predstavil tako Državnemu Zboru in Državnemu Svetu. Oba sta poročilo sprejela brez glasu proti, Državni Svet je v svoji oceni poročila predlagal, da na osnovi poročila in predlaganih rešitev čim prej pristopimo k spremembam Medijske zakonodaje. Stališča Sveta do potrebnih sprememb so zato zelo jasna in se predvidoma od izhodišč v poročilu ne bodo odmikala, saj so rezultat dlje časa trajajoče analize dogajanja na medijskem trgu, kot tudi medijskem prostoru, upoštevajoč tudi večkrat spregledano dejstvo, da sta medija (radio in televizija) kot gospodarski panogi s stališča nacionalnega gospodarstva primerjalno  z ostalimi gospodarskimi panogami manj pomembna (v seštevku samo okoli 0,3% BDP), obenem pa izjemnega , oziroma najverjetneje odločilnega pomena na področju obveščanja in ustvarjanja javnega mnenja. Stališča Sveta za radiodifuzijo, ki v prvi vrsti skrbi in varuje javni interes na področju medijev, so zato ves čas jasna in v veliki meri predvidljiva.

Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s pojasnili prevzemnika BML investicije in poslovno svetovanje d.o.o. glede razlogov za pridobitev deleža v izdajatelju radijskih programov Radio Pohorje in Radio Brezje, gospodarski družbi B.&B. Belna trgovina in storitve d.o.o., poslovnih načrtov z izdajateljem ter doseganja prevladujočega položaja na trgu. Svet za radiodifuzijo daje Ministrstvu za kulturo predhodno pozitivno mnenje k izdaji soglasja za pridobitev deleža v izdajatelju.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je od Ministrstva za kulturo dne 13. 6. 2019 prejel vlogo družbe BML investicije in poslovno svetovanje d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, 1000 Ljubljana, za izdajo soglasja za pridobitev 100% deleža v izdajatelju B.&B. Belna trgovina in storitve d.o.o. Svet je za podajo dodatnih pojasnil zaprosil tudi vložnika. Vložnik je med drugim pojasnil, da ni prevladujočega položaja na trgu ter da je njegov nakup naložba, oziroma da je razlog za pridobitev deleža vlaganje v lokalni medij ter nadaljevanje tradicije Radia Brezje. Svet ugotavlja, da iz javno dostopnih podatkov AJPES ni razvidna povezanost z drugimi subjekti na relevantnih trgih, z izjemo tistih, ki jih je vložnik že sam navedel v svoji vlogi na ministrstvo. V skladu z navedenimi ugotovitvami je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 6:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti Združenju za informiranje Savinjske doline za radijski program Studio S, radijska postaja Savinjske doline.
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 8. 7. 2019 prejel vlogo društva ZDRUŽENJE ZA INFORMIRANJE SAVINJSKE DOLINE, Migojnice 53A, 3302 Griže, za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Studio S, radijska postaja Savinjske doline. Iz dopisa agencije št. 38161-17/2019/4 izhaja, da je vložnik dne 4. 7. 2019 vložil popolno vlogo ter da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja, zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 7:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti družbi PRO TV d.o.o. za televizijski program TV3-M.
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 15. 7. 2019 prejel vlogo družbe PRO TV d.o.o. Kranjčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV3-M. Iz dopisa agencije št. 38161-19/2019/4 izhaja, da je vložnik dne 11. 7. 2019 vložil popolno vlogo ter da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja, zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 8:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti družbi PRO TV d.o.o. za televizijski program TV3-S.
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 15. 7. 2019 prejel vlogo družbe PRO TV d.o.o. Kranjčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV3-S. Iz dopisa agencije št. 38161-18/2019/4 izhaja, da je vložnik dne 11. 7. 2019 vložil popolno vlogo ter da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja, zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 9:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV Petelin izdajatelja ISTREAM d.o.o. na družbo TOPSTREAM d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Svet je od AKOS-a dne 23. 7. 2019 prejel vlogo izdajatelja ISTREAM d.o.o. za prenos dovoljenja za televizijski program TV Petelin. Iz dopisa AKOS-a med drugim izhaja tudi, da je bila vloga izdajatelja za prenos popolna ter da so izpolnjeni določeni zakonsko predpisani pogoji. Svet je izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da naj pojasni razloge za prenos. Izdajatelj je v dveh odgovorih, ki ju je Svet prejel 17. 7. in 23. 7. 2019, med drugim pojasnil, da do prenosa prihaja zaradi načrtovanega finančnega vložka novega izdajatelja, ki bo bistveno vplival na kvaliteto televizijskega programa TV Petelin. Konkretno to pomeni, da se bo izboljšala tako kvantiteta kot tudi kvaliteta obstoječe programske produkcije medija. Po preučitvi vse prejete dokumentacije ter seznanitvi s pojasnili izdajatelja je Svet prišel do zaključka, da ne obstajajo utemeljeni razlogi proti prenosu dovoljenja, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 10:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Golica TV izdajatelja USTREAM d.o.o. na družbo TOPSTREAM d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Svet je od AKOS-a dne 23. 7. 2019 prejel vlogo izdajatelja USTREAM d.o.o. za prenos dovoljenja za televizijski program Golica TV. Iz dopisa AKOS-a med drugim izhaja tudi, da je bila vloga izdajatelja za prenos popolna ter da so izpolnjeni določeni zakonsko predpisani pogoji.
Svet je izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da naj pojasni razloge za prenos. Izdajatelj je v dveh odgovorih, ki ju je Svet prejel 17. 7. in 23. 7. 2019, med drugim pojasnil, da do prenosa prihaja zaradi načrtovanega finančnega vložka novega izdajatelja, ki bo bistveno vplival na kvaliteto televizijskega programa Golica TV. Konkretno to pomeni, da se bo izboljšala tako kvantiteta kot tudi kvaliteta obstoječe programske produkcije medija.
Po preučitvi vse prejete dokumentacije ter seznanitvi s pojasnili izdajatelja je Svet prišel do zaključka, da ne obstajajo utemeljeni razlogi proti prenosu dovoljenja, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 11:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program ČARLI TV izdajatelja MYSTREAM d.o.o. na družbo TOPSTREAM d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Svet je od AKOS-a dne 23. 7. 2019 prejel vlogo izdajatelja MYSTREAM d.o.o. za prenos dovoljenja za televizijski program ČARLI TV. Iz dopisa AKOS-a med drugim izhaja tudi, da je bila vloga izdajatelja za prenos popolna ter da so izpolnjeni določeni zakonsko predpisani pogoji.
Svet je izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da naj pojasni razloge za prenos. Izdajatelj je v dveh odgovorih, ki ju je Svet prejel 17. 7. in 23. 7. 2019, med drugim pojasnil, da do prenosa prihaja zaradi načrtovanega finančnega vložka novega izdajatelja, ki bo bistveno vplival na kvaliteto televizijskega programa ČARLI TV. Konkretno to pomeni, da se bo izboljšala tako kvantiteta kot tudi kvaliteta obstoječe programske produkcije medija.
Po preučitvi vse prejete dokumentacije ter seznanitvi s pojasnili izdajatelja je Svet prišel do zaključka, da ne obstajajo utemeljeni razlogi proti prenosu dovoljenja, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 12:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti DRUŠTVU MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT za televizijski program GEATV PLUS.
Obrazložitev:
Svet je od agencije 23. 7. 2019 prejel vlogo DRUŠTVA MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program GEATV PLUS. Iz dopisa agencije št. 38161-21/2019/3 izhaja, da je vložnik dne 17. 7. 2019 vložil popolno vlogo ter da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja, zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Sklep 13:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti DRUŠTVU MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT za televizijski program HIT TV 2.
Obrazložitev:
Svet je od agencije 23. 7. 2019 prejel vlogo DRUŠTVA MEDIJSKIH DELAVCEV MOMENT za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program HIT TV 2. Iz dopisa agencije št. 38161-20/2019/3 izhaja, da je vložnik dne 17. 7. 2019 vložil popolno vlogo ter da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja, zato je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.  

K točki 14. so bili sprejeti standardni sklepi ter naslednji sklep:
Svet za radiodifuzijo v času od 26. 7. 2019 do 15. 8. 2019 ne bo posloval, ker v tem času zaradi odsotnosti večine članov ne bo mogel veljavno odločati.

 

Celoten zapisnik 27. redne seje je dostopen TUKAJ.

 

Zapisnik 27. redne seje Sveta za radiodifuzijo je bil potrjen na 28. redni seji 22. avgusta 2019.

 

 

 

 

Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana
T: (0)1 583 63 00 | E: srdf.box@akos-rs.si | www.srdf.si | Facebook
Odjava od novic