O svetu

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Svet sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor. Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.

Mandat predsednika in članov je pet (5) let.

Tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za delovanje Sveta za radiodifuzijo zagotovi in izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS.