Zgodovina

Zgodovina Sveta za radiodifuzijo


Svet za radiodifuzijo je bil ustanovljen 26. maja 1994 z odlokom Državnega zbora, na podlagi 57. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94). Z odlokom je bila določena tudi sestava Sveta.

V prvi sestavi Sveta (od 4. 6. 1994) so bili za predsednika in člane imenovani:
Ivica KRANJČEVIČ - predsednik
dr. Savo LEONARDIS
Mojmir OCVIRK
Franc POTOKAR
Janez PRAPROTNIK
Iztok SAJE
dr. Slavko SPLICHAL (od 7. 2. 1998 Mitja KREGAR)
Mile ŠETINC
dr. Jure ZUPAN


V drugi sestavi Sveta (od 4. 6. 1999) so bili za predsednico in člane imenovani:
doc. dr. Sandra BAŠIĆ HRVATIN - predsednica
Ivica KRANJČEVIČ
Marko MAJER
Mojmir OCVIRK
Janez PRAPROTNIK
mag. Barbara STEGEL
Stjepan ŠAUBERT
mag. Jože ZRIMŠEK
prof. dr. Jure ZUPAN


Z uveljavitvijo Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) je prišlo do sprememb, ki se nanašajo na pristojnosti Sveta, njegovo sestavo (sedem članov, ki predsednika izvolijo med sabo) in organiziranost (Svet je bil kot pravna oseba izbrisan z januarjem 2002, tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za njegovo delovanje pa od takrat izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS). Kot pravna podlaga za ustanovitev Sveta je bil 19. julija 2001 sprejet nov odlok Državnega zbora (na podlagi 100. člena Zakona o medijih).


V tretji sestavi Sveta (od 28. 7. 2001) za bili za člane imenovani:
dr. Sandra BAŠIČ HRVATIN – predsednica
dr. Peter GRILC – namestnik predsednice
Darko BRLEK
Rudolf CIPOT
mag. Rok MENCEJ
Majda VUKELIĆ
mag. Jože ZRIMŠEK


Z uveljavitvijo novele Zakona o medijih (ZMed-A; Uradni list RS, št. 60/06) je prišlo do nekaterih sprememb, ki se tičejo pristojnosti Sveta ter imenovanja članov.


V četrti sestavi Sveta (od 4. 11. 2006) so bili za člane imenovani:
dr. Dejan JELOVAC – predsednik
mag. Valerij GRAŠIČ – namestnik predsednika
Darko BRLEK
mag. Borut DOLANC
Mitja KATAVIČ
Sebastjan STRMŠEK
mag. Miha ŠLAMBERGER


V peti sestavi Sveta (od 27. 4. 2012) so bili za člane imenovani:
dr. Dejan JELOVAC - predsednik
mag. Valerij GRAŠIČ – namestnik predsednika
Mitja KATAVIČ
mag. Borivoj KOS (do 5. 3. 2016, od 26. 4. 2016 Samo ŠTER)
Jernej MARKIČ
dr. Aleš PAVLIN
Sebastjan STRMŠEK


Državni zbor je s spremembo Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, ki je začela veljati 25. 2. 2017, odločil, da se člani Sveta imenujejo s sklepom.


V šesti sestavi Sveta (od 28. 4. 2017) so bili za člane imenovani:

Aleš LIPIČNIK - predsednik
Gorazd ŠKRABAR - namestnik predsednika
Jure GODLER
mag. Rina KLINAR
mag. Mitja KREGAR
Samo ŠTER
Rok TOMAŽINČIČ

 

Od 28. 4. 2022 teče mandat članov Sveta za radiodifuzijo v sedmi sestavi, imenovani s sklepom Državnega zbora .