Sestava

Svet za radiodiuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor RS. S Sklepom o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo  (Uradni list RS, št. 14/17) so bili za mandatno dobo petih let, začenši z dnem 28. 4. 2017, imenovani:

Aleš Lipičnik - predsednik
Gorazd Škrabar - namestnik predsednika
Jure Godler - član
mag. Rina Klinar - članica
mag. Mitja Kregar - član
Samo Šter - član
Rok Tomažinčič - član