Sestava

Svet za radiodiuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor RS. S Sklepom o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo  (Uradni list RS, št. 14/17) so bili 22. marca 2017 za mandatno dobo petih let, začenši z dnem 28. 4. 2017, imenovani:

Aleš LIPIČNIK - predsednik
Gorazd ŠKRABAR - namestnik predsednika
Jure GODLER - član
mag. Rina KLINAR - članica
mag. Mitja KREGAR - član
Samo ŠTER - član
Rok TOMAŽINČIČ - član