Pristojnosti

Pristojnosti sveta za radiodifuzijo


Naloge, ki izhajajo iz 100. člena ZMed:

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki:

 • daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona; 
 • daje agenciji obrazložen predlog izbire ponudnikov na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije; 
 • daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, prenosu in razveljavitvi odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
 • daje agenciji predhodno mnenje o dodelitvi oziroma odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali televizijskega programa;
 • daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa;
 • daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o omejevanju koncentracije;
 • ocenjuje stanje radijskih in televizijskih programov;
 • predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje za pridobitev statusa programov posebnega pomena ter merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih programov iz tega zakona;
 • daje soglasje k predpisu, s katerim se določita postopek izdaje, podaljšanja, prenosa, spremembe, preklica, razveljavitve in prenehanja odločbe o izdaji dovoljenja za radijsko in televizijsko dejavnost ter njena vsebina;
 • predlaga način in merila za oblikovanje seznama dogodkov, pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama;
 • daje soglasje agenciji k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji;
 • za Državni zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje stanja;
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.


Podrobnejše opredelitve nalog iz 100. člena ZMed in druge naloge, ki izhajajo iz ZMed:

 • mnenje Ministrstvu za kulturo v postopku izdaje soglasja glede pridobitve več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (7. odstavek 58. člena)
 • predlog Ministrstvu za kulturo za določitev podrobnejših meril za opredelitev vsebin lastne produkcije s podzakonskim aktom (6. odstavek 67. člena)
 • predhodno mnenje Ministrstvu za kulturo pri dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (7. odstavek 81. člena)
 • predlog Ministrstvu za kulturo za sprejem podzakonskega akta, v katerem se v skladu s tem zakonom podrobneje določijo postopek in pogoji za pridobitev oziroma odvzem statusa programov posebnega pomena (6. odstavek 82. člena)
 • obrazložen predlog Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije v postopkih javnih razpisov (1. odstavek 104. člena) - podrobneje v ZEKom-1
 • sodelovanje v postopkih javnih razpisov za pridobitev pravice razširjanja programov na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki - soglasje k pogojem in merilom za izbiro ponudnikov, obrazložen predlog izbire ponudnikov (104.a člen)


Naloge, ki izhajajo iz ZEKom-2:

 • predhodno pisno mnenje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS pri določitvi pogojev in meril za javne razpise za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije (3. odstavek 50. člena)
 • sodelovanje pri pregledu in ocenjevanju ponudb na javnih razpisih iz predhodne alineje ter predložitev obrazloženega predloga izbire agenciji (55. člen)
 • predlog agenciji za uvedbo postopka razveljavitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za analogno radiodifuzijo (2. odstavek 71. člena)


Naloge, ki izhajajo iz ZAvMS:

 • sodelovanje v postopku sprejema seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos (34.a člen)


Naloge, ki izhajajo iz ZRTVS-1:

 • predhodno mnenje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS pri izdaji odločb o podelitvi prostih frekvenc ali dostopu do drugih tehnološko omejenih virov, ki jih RTV Slovenija za izvajanje javne službe nujno potrebuje in jih pridobiva brez javnega razpisa (2. odstavek 13. člena)